Organizatorja nagradnih natečajev sta Inštitut za zdravje in okolje ter Studio Železna (v nadaljevanju organizatorja nagradnega natečaja).

Tematike obeh natečajev so: voda, zrak, potrošnja in odpadki. Besedilo celotnih razpisov, pravila in priloge so objavljeni na spletni strani www.izo.si in www.zelezna.si. 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU »MOJA MAJHNA DEJANJA ZA VELIKO POMOČ ZEMLJI«


1. Naziv in sedež subjekta, ki objavlja javni natečaj:

Studio Železna, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana in Inštitut za zdravje in okolje (IZO), Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

2. Splošna določila in organizacija

Ta javni natečaj ureja pravila in pogoje za sodelovanje udeležencev v javnem nagradnem natečaju »Moja majhna dejanja za veliko pomoč Zemlji«, ki ga organizirata Studio Železna, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana ter Inštitut za zdravje in okolje (IZO), Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organizatorja) v sodelovanju s Fakulteto za management Univerze na Primorskem, Izolska vrata 2, 6000 Koper, Luko Koper d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper in Mestno občino Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju sodelujoče institucije).
 
V tem natečaju uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Pravila tega javnega natečaja pričnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh.
 
3. Predmet javnega natečaja

Predmet javnega natečaja je izbor najboljših treh zmagovalnih avtorskih idej na raziskovalnem natečaju in treh zmagovalnih avtorskih del na umetniškem natečaju z naslovom »Moja majhna dejanja za veliko pomoč Zemlji«. 

4. Namen

Splošni namen nagradnega natečaja sta promocija ter spodbujanje trajnostnega razmišljanja in delovanja s poudarkom na lokalizaciji, ki je bistveni element trajnosti.
 
Konkretni namen raziskovalnega natečaja je izdelava idejne zasnove ali rešitve za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in/ali spodbujanje trajnostne potrošnje. Konkretni namen umetniškega natečaja sta izdelava avtorskega dela na temo trajnosti in razstava izbranih del.
 
5.Vsebina javnega natečaja

Vsebina javnega natečaja sta dva izziva, v okviru katerih bodo udeleženci iskali odgovore in pripravili idejne rešitve ali ustvarili umetniško delo na naslednje teme:

-Voda
-Zrak
-Potrošnja
-Odpadki
 
Javni natečaj in ustrezne priloge so objavljeni na spletni strani Inštituta za zdravje in okolje https://izo.si/ in na spletni strani Studia Železna https://www.zelezna.si/.

5.1. Organizacija dogodka

5. december 2022 - Objava razpisa nagradnega natečaja »Moja majhna dejanja za veliko pomoč Zemlji« – umetniški in/ali raziskovalni natečaj[1]

1. marec 2023 - Rok za oddajo del za umetniški in/ali raziskovalni natečaj

3. april 2023 - Objava 10 finalistov umetniškega natečaja na družbenih omrežjih za glasovanje

10. april 2023 - Zaključek glasovanja za dela finalistov umetniškega natečaja

20. april 2023 - Razglasitev zmagovalcev umetniškega in/ali raziskovalnega natečaja

[1] Na raziskovalni natečaj se lahko prijavijo le študenti z območja, določenega v tč. 5.2.

 
5.2. Udeleženci dogodka

V javnem umetniškem natečaju lahko sodelujejo vsi učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol ter študenti fakultet s sedežem v Obalno-kraški regiji (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana).
 
V javnem raziskovalnem natečaju lahko sodelujejo vsi študenti fakultet s sedežem v Obalno-kraški regiji (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana).
 
6. Pogoji za prijavo
 
Prijavijo se lahko posamezniki in skupine, ki štejejo 3–5 članov. Natečajni izdelki v raziskovalnem natečaju in izpolnjen Prijavni obrazec št. 1 morajo biti zapisani v slovenskem jeziku. Vse stroške priprave in predložitve prijave krijejo udeleženci sami.

Udeleženci natečaja z izpolnitvijo in s podpisom obveznega Prijavnega obrazca št. 1 – Javni natečaj »Moja majhna dejanja za veliko pomoč Zemlji« izjavljajo, da se strinjajo z zahtevami javnega natečaja in sprejemajo vse pogoje, ki so navedeni v pravilih razpisa, vključno z vsemi določili o prenosu avtorskih in materialnih pravic na organizatorje natečaja, pri čemer bodo te materialne avtorske pravice izključno prenešene na organizatorja brez časovne in teritorialne omejitve. V primeru, da je pri izdelavi umetniškega dela ali raziskovalne naloge sodelovalo več posameznikov, mora vsak od sodelujočih pri oddaji umetniškega dela oziroma raziskovalne naloge priložiti izpolnjen in podpisan Prijavni obrazec št. 1.
 
Organizatorja si pridržujeta pravico, da brez opozorila in obrazložitve iz sodelovanja izločita udeleženca oziroma ekipo, ki ne spoštuje pravil tega natečaja.

7. Način in rok oddaje prijave

7.1.Način in rok oddaje prijave na umetniški natečaj

Vsak, ki želi sodelovati na umetniškem natečaju, mora prispevati najmanj eno oziroma lahko prispeva največ tri avtorska umetniška dela. Merila so podrobneje opisana v tč. 8.2.1.

Dela in podpisan Prijavni obrazec št. 1 je treba oddati do 1. 3. 2023 na e-naslov: umetniski-natecaj@zelezna.si.

Komisija za umetniški natečaj izbere 10 finalistov.

Vsak od desetih finalistov bo s strani organizatorja v elektronski obliki pozvan k oddaji originalnega dela in izpolnjenega zahtevanega obrazca Prijavni obrazec št. 1.  Finalist  v 3 dneh od poziva pošlje zahtevano na naslov Studio Železna / Mides, Kapiteljska 9, 1000 Ljubljana.
 
Digitalna ali skenirana dela 10 finalistov se objavi 3. 4. 2023 v sklopu dogodka na FB za glasovanje: Studio Železna. Nagrado prejmejo tri dela po izboru komisije in eno delo z največ všečki na FB.
 
7.2.Način in rok oddaje prijave na raziskovalni natečaj
 

Vsak, ki želi sodelovati na raziskovalnem natečaju, mora prispevati idejno rešitev v skladu z merili, opisanimi v tč. 8.2.2.

Idejne rešitve, skupaj z zahtevano dokumentacijo, se pošlje do 1. 3. 2023 na e-naslov: raziskovalni-natecaj@izo.si.

Komisija za raziskovalni natečaj izbere 5 finalistov. Nagrado prejmejo 3 finalisti po izboru komisije.

8. Postopek obravnave prijav in obveščanje o izboru 

Odločitvi komisij sta dokončni. Zoper odločitvi komisij ni pritožbe.

8.1.Ocenjevalna komisija 


Natečajna dela in naloge, ki jih bodo prijavitelji (udeleženci natečaja) oddali do 1. 3. 2023, bosta ocenjevali dve komisiji, in sicer 5-članska komisija za umetniška dela ter 5-članska komisija za raziskovalne naloge.
 
Komisijo za umetniški natečaj sestavljajo:
– 1 predstavnik organizatorja,
– 1 predstavnik fakultete (področje umetnosti),
– 1 predstavnik Luke Koper,
– 2 predstavnika Mestne občine Koper.

Komisijo za raziskovalni natečaj sestavljajo:
– 1 predstavnik organizatorja in
– 4 predstavniki fakultet.

Člane komisije določita organizatorja po lastni presoji. Komisiji bosta umetniška dela oziroma idejne rešitve pregledali in ocenili v skladu z merili, ki so navedena v točki 8.2.
 
Zapisnika o poteku izbora in nagrajencih nagradnega natečaja se hrani pri organizatorjih. Rezultati izbora komisij in glasovanja so dokončni, pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnih straneh organizatorjev. 

8.2. Merila in metodologija ocenjevanja 

8.2.1. Merila in metodologija ocenjevanja umetniških del

Merila za ocenjevanje umetniških del so:

-Tehnična: delo je lahko fotografija in/ali risba, ilustracija, grafika na temo »Moja majhna dejanja za veliko pomoč Zemlji«. Fotografije in ostale digitalne stvaritve morajo biti posnete ali izdelane v minimalni resoluciji 1200 pix (krajša stranica) in 300 dpi.  Analogna dela morajo biti izdelana v minimalni velikosti, identični A3 formatu ali večji.
-Vsebinska: povezanost s temo voda/zrak/potrošnja/odpadki, izvirnost in inovativnost, kreativnost vsebine, dovršenost izdelka, kakovost vizualnega prikaza, sporočilnost.
 
Komisija bo ocenila dela in razglasila najboljših deset finalistov. Na glasovanju prek družbenih omrežij, ki bo potekalo v tednu od 3. 4. 2023 do 10. 4. 2023, bodo obiskovalci z glasovanjem izmed 10 del izbrali njim najbolj všečno.

Pošiljanje izbranih del za razstavo:
 Vsak od desetih finalistov bo s strani organizatorja v elektronski obliki pozvan k oddaji originalnega analognega dela in izpolnjenega zahtevanega obrazca Prijavni obrazec št. 1. Finalist v 3 dneh od poziva pošlje zahtevano na naslov Studio Železna/Mides, Kapiteljska 9, 1000 Ljubljana.

8.2.2. Merila in metodologija ocenjevanja raziskovalnih del
 
-Tehnična: naloga mora vsebovati od 10.000 do 20.000 znakov (od 5 do 10 strani A4), tipografija Arial, pokončna, velikost 12 pt, razmik med vrsticami 1,2, obojestranska poravnava besedila.
-Vsebinska: povezanost s temo (voda/zrak/potrošnja/odpadki), izvirnost in inovativnost, relevantnost za prakso trajnostnega razvoja, izvedljivost (človeški, tehnološki in finančni vidik), vpliv (globalni/regionalni/lokalni).
 
Komisija za raziskovalni natečaj izbere 5 finalistov. Nagrado prejmejo 3 finalisti po izboru komisije. 

9. Nagrajevanje  

9.1. Umetniški natečaj

Nagrajena bodo najbolje ocenjena dela po odločitvi komisije (in hkrati eno delo po odločitvi javnosti).

Nagrade :
– tisk in razstava najbolje ocenjenih del v skladišču Libertas pod okriljem Mestne občine Koper
– ekskurzija v Luko Koper za razred prvo nagrajenega po odločitvi komisije in za 10 finalistov
umetniškega natečaja po odločitvi komisije
– uporaba profesionalno opremljenega fotostudia Studio Železna v Ljubljani za izbrani termin
za drugo nagrajenega po odločitvi komisije
– bon za košarico ekološke hrane Eko Zelnik za tretje nagrajenega po odločitvi komisije
– ekološko maslo Zlati Ghee za nagrajenega po izboru javnosti
– priljubljene zapestnice blagovne znamke Treecelet za 10 finalistov po odločitvi komisije

Nagrade so prispevali: organizatorja, sodelujoče institucije in drugi partnerji.

9.2. Raziskovalni natečaj

Nagrajene bodo prve tri najbolje ocenjene idejne rešitve po odločitvi komisije.

Nagrade so:
– brezplačna kotizacija za avtorja ali skupino avtorjev na 18. IRDO (Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti) mednarodni znanstveni konferenci, ki bo potekala junija 2023, predvidoma
online – več na: https://www.irdo.si/irdo-konfe...
– brezplačna udeležba na usposabljanju Zeleni model M v letu 2023. Več o tem
na www.model-m.si
– brezplačna udeležba za mlade do 29. let na usposabljanju za pridobitev certifikata Vodja za Do
in TR, več na www.irdo.si
– ekskurzija v Luko Koper za 5 finalistov natečaja
– priljubljene zapestnice blagovne znamke Treecelet za 5 finalistov

Nagrade so prispevali: organizatorja, sodelujoče institucije in drugi partnerji.

9.3. Objava nagrajencev, podelitev nagrad

Ekipe, ki prejmejo nagrade, se z imenom in priimkom vodje oziroma vseh članov ekipe objavijo na spletnih straneh in v javnih občilih. Organizatorja in sodelujoče institucije bodo s podelitve nagrad objavile slikovno gradivo.

Organizatorja si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita, če se ugotovi, da nagrajenec:
–v rešitvah uporablja neprimerne, neustrezne ali žaljive vsebine;
–ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili;
–ne spoštuje teh pravil;
–ni podal svojih resničnih podatkov;
–ni avtor posredovanih materialov in vsebin ter krši avtorske pravice tretjih oseb;
–sodeluje v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti);
–se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca ali
–se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradnem natečaju v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili, ali
–se tudi po obvestilu nagrajenci ne odzovejo na prevzem nagrade glede na navodila organizatorjev nagradnega natečaja.
 
Neprimerne, neustrezne ali žaljive so tiste vsebine, ki so omalovažujoče, ponižujoče, nemoralne, diskriminatorne, rasistične, ki spodbujajo k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebujejo znake, ki so v nasprotju s cilji ali z vrednotami organizatorja oziroma natečaja.

Če se kateri od pogojev iz drugega odstavka tega člena ugotovi po podelitvi nagrad, imata organizatorja pravico zahtevati vračilo nagrade.

9.4. Obdavčitev nagrad

Denarne nagrade so v bruto znesku, od katerega organizatorja nagradnega natečaja obračunata in plačata akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku v primeru, če nagrada presega vrednost 42 EUR.

Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrado lahko izkoristi nagrajenec in ni prenosljiva.
Vrednost nagrad v naravi določita organizatorja na podlagi primerljive tržne cene.

Organizatorja nagradnega natečaja bosta skladno z veljavno davčno zakonodajo nagrajencu obračunala ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedla njeno prijavo davčnim organom.

Organizatorja ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvestita o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Akontacijo dohodnine bosta za nagrajence, katerim se po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 s spremembami) vrednost nagrade všteva v davčno osnovo, skladno z veljavno slovensko davčno zakonodajo obračunala in plačala organizatorja nagradnega natečaja. V ta namen so nagrajenci dolžni sporočiti podatke, potrebne za obračun dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajence.

Organizatorja nagradnega natečaja nista materialno, moralno ali kazensko odgovorna za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz sodelovanja v nagradnem natečaju, iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec lahko nagrado prejme le enkrat, termin koriščenja nagrade določita organizatorja.

9.5. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi. Organizatorja pošljeta elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v nagradnem natečaju posredoval, in ne prevzemata nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen, nepopoln ali nedelujoč.

Nagrajenec lahko nagrado prevzame v roku, ki bo določen v obvestilu o podeljeni nagradi. Če organizatorja nagradnega natečaja s strani nagrajenca v roku osmih dni po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga ne prejmeta povratne informacije o prevzemu nagrade ali podatkov o davčni številki in nazivu pristojnega davčnega organa nagrajenca, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar sta organizatorja prosta vseh obveznosti po tem nagradnem natečaju in lahko nagrado uporabita za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.

Nagrajenec mora organizatorjema pred prevzemom nagrade na vpogled predložiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan organizatorjema nagradnega natečaja pisno predložiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

10. Prepoved sodelovanja

Na tem natečaju ne smejo sodelovati člani natečajne komisije in sorodniki članov natečajne komisije do vključno 2. kolena ter zaposleni pri organizatorjih.

11.Ostali pogoji sodelovanja

11.1.Promocijska objava

Vsa umetniška dela in raziskovalne naloge, ki jih bo komisija ocenila kot primerne, javno in v celoti ali po delih, bodo objavljene na spletnih straneh in družbenih omrežjih (npr. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok) organizatorjev ter drugih komunikacijskih kanalih.
 
11.2. Stvaritve in avtorstvo

Udeleženci natečaja s podpisom izjave na Prijavnem obrazcu št. 1 potrjujejo, da je njihova zasnova rešitve z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti njihovo lastno, izvirno in še neobjavljeno avtorsko delo oziroma da ne kršijo nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki sta jo organizatorja pridobila, ne bo uveljavljal nobenih denarnih zahtevkov niti katerihkoli drugih zahtevkov.
 
Udeleženci natečaja na svojih delih in idejnih rešitvah obdržijo moralne avtorske pravice, materialne pravice pa se s prijavo udeležencev na natečaj neodplačno prenesejo na organizatorja.
 
11.3. Zasebnost, varstvo in obdelava osebnih podatkov

Organizatorja se obvezujeta, da bosta zbrane osebne podatke varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list. RS, št. 94/07) in s Splošno uredbo o varstvu podatkov, samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredovala tretjim osebam, ki ne sodelujejo pri natečaju.

Finalist natečaja »Moja majhna dejanja za veliko pomoč Zemlji«:
-soglaša, da organizatorja obdelujeta njegove osebne podatke, ki jih je sam posredoval ob prijavi, in želi, da na naveden elektronski naslov organizatorja pošiljata obvestila in informacije, vse izključno z namenom organizacije in izvajanja tega nagradnega natečaja;
-soglaša, da organizatorja in sodelujoče institucije javno objavijo njegovo ime v objavi na spletu, v medijih in na družbenih omrežjih;
-soglaša in podaja izrecno privolitev na Prijavnem obrazcu št. 1, da ga organizatorja v okviru izvajanja nagradnega natečaja fotografirata in/ali video snemata ter naredita, shranita, reproducirata in uporabita neomejeno število fotografij in videoposnetkov, ter fotografije in dela, ki jih je ustvaril ali posnel med nagradnim natečajem, neodplačno in brez kakršnegakoli finančnega nadomestila, izključno, prostorsko in časovno neomejeno, uporabita v telesni in netelesni obliki (22. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP), reproducirata (23. člen ZASP), distribuirata (24. člen ZASP), dasta v najem (25. člen ZASP), javno prikažeta (29. člen ZASP), dasta na voljo javnosti (32a. člen ZASP), predelata (33. člen ZASP), objavita oziroma drugače uporabita z namenom obveščanja in informiranja o tej nagradnem natečaju, tako da jih med drugim lahko uporabita za izdelavo promocijskega materiala in grafičnih izdelkov v fizični in elektronski obliki, za objavo v različnih medijih, na spletnih straneh, na družbenih omrežjih, v časopisih, revijah, televizijskih prispevkih in ostalih publikacijah, ter jih v zvezi s tem preneseta naprej na tretje osebe ali posredujeta medijem in javnosti.
S tem je finalist seznanjen tudi z Izjavama o zasebnosti organizatorjev, ki sta dostopni na spletnih straneh www.izo.si in www.zelezna.si, ter s tem, da lahko privolitev za uporabo in obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče. Navedene osebne podatke bosta organizatorja uporabila izključno za organizacijo in izvajanje nagradnega natečaja ter s tem povezane dogodke.

Udeleženec natečaja je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje osebne podatke, popravek svojih osebnih podatkov, izbris svojih osebnih podatkov, omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali prenos osebnih podatkov in ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov.

Udeleženec se nagradnega natečaja udeležuje popolnoma na lastno odgovornost ter v celoti prevzema skrb in odgovornost za lastno varnost, zdravje, življenje in opremo. Organizatorja pri tem ne prevzemata nikakršne odgovornosti za udeležence nagradnega natečaja in njihove pripomočke.

Organizatorja bosta osebne podatke vseh, ki bodo sodelovali v natečaju, varovala v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Organizatorja bosta spoštovala in varovala moralne pravice finalistov.

Organizatorja imata pravico, da obdelujeta zbrane osebne podatke udeležencev v nagradnem natečaju »Moja majhna dejanja za veliko pomoč Zemlji«. Udeleženci v tem natečaju organizatorjema dovoljujejo uporabo podatkov za namene kontaktiranja prek različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr.: pošta, elektronska pošta, kratka mobilna sporočila in drugo. Namen obdelave je za potrebe aktualnega sodelovanja v natečaju. Navedene podatke lahko organizatorja obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki ter lahko od navedenega organizatorja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke. Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani organizatorjev nagradnega natečaja varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.

Vsi udeleženci v nagradnem natečaju soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki, to so ime in priimek, fotografija in opis ter avtorska dela, prijavljena na umetniški natečaj, javno objavljeni.

12. Dodatne informacije

Organizatorja si kadarkoli pridržujeta pravico do sprememb pravil natečaja. Vsaka sprememba bo objavljena na spletnih straneh organizatorjev.

Nagradni natečaj poteka na ozemlju Obalno-kraške regije v Republiki Sloveniji. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.

***
Organizatorja: Inštitut za zdravje in okolje ter Studio Železna

Objavljeno: 5. 12. 2022

Priloga: Prijavni obrazec št. 1 - KLIK na povezavo in naloži